Verschil wordt geschil

Het is lastig achteraf aan te geven waar een conflict nu werkelijk begint. De ene actie lokt een andere uit, goede bedoelingen worden verkeerd geïnterpreteerd en dat zorgt weer voor wrevel en onduidelijkheid. Voor je het weet loopt het behoorlijk op. Wanneer er dan ook nog aanzienlijke belangen op het spel staan, kan dat wat begon als verschil van inzicht, al gauw ontaarden in een schijnbaar onontwarbare gordiaanse knoop vol meningen, verwachtingen en emoties: het verschil wordt een geschil.

Een gang naar de rechter lijkt de enige oplossing. Maar dan volgt een juridisch gevecht waarbij de verschillen in opvatting worden uitvergroot: een lange weg met onzekere uitkomst. Laat het zover niet komen en schakel de mediator in.

Een mediator geeft begeleiding en steun aan alle partijen zodat deze zelf tot een voor ieder bevredigende oplossing kunnen komen. De mediator is onafhankelijk en neutraal. Ook en vooral, juíst als je denkt dat een conflict onoplosbaar is, blijkt steeds weer dat met behulp van mediation nieuwe, nog ongekende mogelijkheden worden gevonden.

Mediation

Een win-win -situatie

Bij mediation wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen een billijk alternatief vormt. Hiermee wordt niet een compromis bedoeld: een situatie waarbij beide partijen zoveel water bij de wijn moeten doen dat het niet echt als een oplossing voelt.

Mediation gaat uit van de gedachte dat de oplossing voor beide partijen goed voelt. Na een succesvolle mediation zijn er dan ook twee winnaars en is er sprake van een ‘win-win’-situatie.

Vrijwillig en gelijkwaardig

Hoewel je misschien anders zou denken, is de mate waarin het conflict geëscaleerd is, niet bepalend voor de kans van slagen van de mediation. Maar het is natuurlijk altijd goed om in een vroeg stadium in een conflict in te grijpen.

De enige voorwaarden voor een succesvolle bemiddeling zijn de vrijwillige keuze van beide partijen om het conflict door bemiddeling op te oplossen en de gelijkwaardigheid in het proces. Dit houdt in dat partijen een gemeenschappelijk belang moeten hebben bij een oplossing en ook de bereidheid om naar elkaar te luisteren en respect op te brengen voor elkaars standpunt.

Traject

Samen nieuwe invalshoeken zoeken

Mediation kan in elk stadium beginnen: al in het prille begin van een verschil van inzicht tot het moment dat een conflict gecompliceerd uit de hand loopt. Beide partijen kiezen gezamenlijk voor tussenkomst van een mediator. In overleg maken zij en de mediator een overeenkomst op.

Hierin wordt vastgelegd dat alle informatie die tijdens de bemiddeling naar boven komt, vertrouwelijk is en door geen van de partijen buiten het mediationproces gebruikt mag worden. Omdat mediation plaatsvindt op basis van vrijwilligheid mag elke partij de procedure voortijdig staken. Bij een geslaagde mediation ondertekenen partijen een slotovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

De mediator voert tijdens de mediation de gesprekken zoveel mogelijk met alle partijen gezamenlijk. Bij een arbeidsconflict kan het zinvol zijn om vóór de gezamenlijke gesprekken een gesprek te voeren met beide partijen afzonderlijk. Tijdens de begeleiding van het proces stimuleert de mediator partijen op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken en gezichtspunten en tracht de blokkerende gedachte dat er maar één uitweg mogelijk kan zijn, te doorbreken. De mediator is geen partij en heeft geen standpunt over het gelijk van een van de partijen. De mediator is ook niet de vertrouwenspersoon van een van beiden, maar juist van allebei. De mediator zorgt voor de begeleiding en de bewaking van het proces. De actieve bijdragen komen van de partijen zelf.

 

Voor- en nadelen

De voornaamste voordelen van mediation boven gerechtelijke procedures zijn:
de partijen houden zelf controle over de uitkomst van het conflict het is meestal een snelle procedure.

Een nadeel kan zijn dat de rechtsbijstandverzekering wél de gerechtelijke procedure
(met weliswaar onzekere uitkomst) vergoedt, maar geen mediation.
Overleg met uw verzekering.

Tarieven

De kosten

  • De kosten worden in principe door beide partijen gedragen. Het is ook mogelijk dat een derde belanghebbende de kosten op zich neemt. Bijvoorbeeld de werkgever, Arbo-dienst of rechtsbijstandsverzekering.

Tarief

  • Het honorarium bedraagt 140 euro per uur mediation bij een tweepartijen conflict. Dit is inclusief het opstellen van een slotovereenkomst.
  • Voor administratie en/of telefonisch overleg dat meer dan één uur totaal overschrijdt geldt hetzelfde tarief van 140 euro per uur. De vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de mediation.
  • De mediation kan plaats vinden in de praktijkruimte van Riet van Vlijmen te Diepenveen.

  • Wanneer u er de voorkeur aan geeft dat zij naar u komt worden er ook reisuren (70 euro per uur) en autokosten (38 ct. per km) berekend.
  • Van Vlijmen is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot mediation. Zo kunt u in overleg met haar tot afspraken komen over een tarief dat bij uw financiële situatie past.

De tijdsduur

  • De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de diepgang van het geschil. Een mediation-sessie duurt maximaal drie uur. Soms is één gesprek al voldoende om het conflict uit de wereld te helpen. In andere gevallen zijn daar meer gesprekken voor nodig, maar meestal is er na drie a vier gesprekken duidelijkheid.